اجباری نام شخصیت:
جبهه: خوبهابدها
ناشر: مارول کامیکسدی سی کامیکس
سازندگان: و
اولین حضور: شماره مجله: تاریخ:
نام انگلیسی: پیوند پایدار:
اختیاری
نام کامل:
نام مستعار:
گونه:
جهان:
تیم‌ها:
هم‌دستان:
مکمل شخصیت:
توانایی‌ها:
دیگر "استفاده شده در دیگر محصولات" اضافه شود؟ بله

نگاره اضافه شود؟ بله

هر متن دیگری را خود وارد کنید: